Darbuotojų atliekamos pagrindinės funkcijos

Pareigybės pavadinimas

Pagrindinės pareigybės funkcijos

Administracija

 

Direktorius

Telkia kolektyvą įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, kūrybinei veiklai bei profesiniam tobulėjimui, atsako už visos įstaigos veiklą.

Pavaduotojas socialinio darbo organizavimui

Organizuoja socialinių paslaugų teikimą įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.

Koordinuoja įstaigos tarnybų vadovų darbą, vykdo paslaugų teikimo priežiūrą.

Teikia darbuotojams metodinę pagalbą.

Rengia įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus.

Inicijuoja, rengia ir įgyvendina įvairius projektus, programas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Atsako už įstaigos turto saugumą, jo atnaujinimą ir papildymą, apskaitą.

Atsako už darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinių saugumo priemonių vykdymą.

Organizuoja transporto paslaugas, transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.

Pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

Vyriausiasis buhalteris

Tvarko darbo užmokesčio apskaitą.

Tvarko ilgalaikio turto apskaitą.

Tvarko piniginių lėšų apskaitą.

Tvarko atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais apskaitą.

Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal įvairių institucijų pareikalavimus. Rengia įstaigos finansinę atskaitomybę.

Buhalteris

Veda maisto produktų pajamų ir išlaidų apskaitą pagal biudžetines ir nebiudžetines lėšas (5 skirtingoms paslaugų gavėjų grupėms).

Veda atsargų apskaitą pagal biudžetines ir nebiudžetines lėšas.

Veda trumpalaikio turto apskaitą pagal biudžetines ir nebiudžetines lėšas.

Atlieka kasininko funkcijas.

Dalyvauja ketvirtinėse ir metinėse įstaigos materialinių vertybių inventorizacijose, nurašymuose, surašo inventorizacijos aprašus.

Sekretorius

Organizuoja raštvedybą įstaigoje pagal norminių dokumentų reikalavimus.

Atsako už įstaigos dokumentų archyvavimą.

Teikia bendrąsias socialines paslaugas gyventojams.

Specialistai

 

Slaugytojas

Rūpinasi įstaigoje socialines paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų sveikatos būkle.

Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros institucijomis sprendžiant paslaugų gavėjų sveikatos problemas.

Padeda įstaigos personalui ugdyti Dienos veiklos bei Vaikų globos (rūpybos) tarnybų vaikų sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

Vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklė priežiūrą.

Slaugytojas

Nustato senyvo amžiaus ir suaugusio neįgalaus asmens slaugos paslaugų poreikį.

Teikia paskirtas slaugos paslaugas asmens namuose.

Vertina slaugos paslaugų rezultatyvumą.

Koordinuoja slaugytojos padėjėjų slaugos paslaugų teikimą asmens namuose.

Slaugytojas

Vykdo Dienos veiklos ir Vaikų globos (rūpybos) tarnybų paslaugų gavėjų maitinimo organizavimą ir priežiūrą.

Atsako už įstaigos maisto bloko darbo organizavimą.

Rašo valgiaraščius-reikalavimus 5 paslaugų gavėjų grupėms.

Kineziterapeutas-masažistas

Teikia kineziterapijos ir masažo paslaugas SPC paslaugas gaunantiems Dienos veiklos tarnybos senyvo amžiaus bei suaugusiems neįgaliems asmenims, Dienos veiklos bei Vaikų globos (rūpybos) tarnybų vaikams, Pagalbos šeimai tarnyboje apgyvendintiems paslaugų gavėjams.

Sudaro individualias kineziterapijos bei grupines užimtumo programas, veda kitą dokumentaciją.

Kineziterapeutas

Teikia kineziterapijos paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiems neįgaliems asmenims jų namuose.

Vertina kineziterapijos paslaugų rezultatyvumą.

Psichologas

Teikia psichologinę pagalbą įvairių paslaugų gavėjų grupėms įstaigoje ir paslaugų gavėjo namuose.

Dalyvauja paslaugų gavėjų problemų nustatyme, veiklos ir sprendimų planavime bei vykdyme.

Konsultuoja įstaigos darbuotojus, teikia pasiūlymus darbui su paslaugų gavėjais.

Atlieka įvairius psichologinius tyrimus.

Ergoterapeutas

Teikia ergoterapijos paslaugas SPC paslaugas gaunantiems Dienos veiklos tarnybos senyvo amžiaus bei suaugusiems neįgaliems asmenims, Dienos veiklos bei Vaikų globos (rūpybos) tarnybų vaikams.

Sudaro individualias ergoterapijos bei grupines užimtumo programas, veda kitą dokumentaciją

Pagalbos šeimai tarnyba

 

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

(Pagalbos šeimai ir Dienos veiklos tarnybose)

Planuoja ir organizuoja tarnybų darbą.

Teikia gyventojams bendrąsias socialines paslaugas.

Analizuoja ir apibendrina tarnybų darbuotojų darbą.

Rengia įvairius tarnybų dokumentus.

Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, seniūnijomis ir kt..

Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.

Socialinis darbuotojas

Aprūpina Kretingos rajono gyventojus techninės pagalbos priemonėmis (toliau – TPP).

Individualiai paslaugų gavėjui parenka TPP.

Organizuoja TPP remontą, veda TPP apskaitą.

Socialinis darbuotojas

Teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas kritinėje padėtyje atsidūrusiems asmenims, apgyvendintiems SPC Pagalbos šeimai tarnyboje.

Organizuoja intensyvią krizių įveikimo pagalbą įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.

Teikia bendrąsias socialines paslaugas gyventojams.

Dalyvauja įstaigos programų ir projektų rengime ir vykdyme.

Socialinis darbuotojas

Organizuoja pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimą senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims.

Sudaro ir pildo paslaugų gavėjų bylas.

Vykdo socialinių darbuotojų padėjėjų darbo priežiūrą.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Teikia specialiąsias socialines paslaugas įstaigos Vaikų globos (rūpybos) bei Pagalbos šeimai tarnybose apgyvendintiems paslaugų gavėjams (pagal slenkantį darbo grafiką nakties ir dienos metu).

Ugdo bei padeda asmeniui palaikyti socialinius įgūdžius, teikia pagalbą asmens higienos priežiūroje.

Savaitgaliais ir švenčių dienomis ugdo Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje apgyvendintų vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžius kartu su jais gaminant maistą.

Užtikrina ir prižiūri priskirtų patalpų švarą ir tvarką.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Teikia pagalbos į namus paslaugas (asmeniui iki 10 val. per savaitę) ir dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose (asmeniui iki 40 val. per savaitę) senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

Vaikų globos (rūpybos) tarnyba

 

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

Planuoja ir organizuoja tarnybos darbą, dirba socialinį darbą su tarnybų paslaugų gavėjais.

Atstovauja Vaikų globos (rūpybos) tarnybą bei joje apgyvendintus vaikus valstybės bei savivaldybių institucijose ir įvairiose įstaigose.

Teikia bendrąsias socialines paslaugas.

Rengia įvairius tarnybos dokumentus.

Analizuoja ir apibendrina tarnybos darbuotojų darbą.

Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, seniūnijomis ir kt.

Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.

Socialinis darbuotojas

Teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiam vaikui, apgyvendintam Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo bei ugdymo organizavimas ir kt.).

Pildo dokumentaciją.

Socialinis darbuotojas

Taikant meno terapijos metodus, metodiškai organizuoja ir veda paslaugų gavėjams (Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje gyvenantiems vaikams, Dienos veiklos tarnyboje paslaugas gaunantiems vaikams, Pagalbos šeimai tarnyboje laikino apgyvendinimo paslaugas gaunantiems asmenims, kt. asmenims, kuriems reikalingos socialinės paslaugos) individualius ir grupinius užsiėmimus.

Pildo jam priskirtą dokumentaciją.

Socialinis darbuotojas

Teikia bendrąsias socialines paslaugas Kretingos rajono globėjams (rūpintojams) bei jų šeimose globojamiems vaikams.

Organizuoja ir veda būsimųjų globėjų ir įtėvių mokymus pagal PRIDE programą ir ruošia išvadas.

Pildo jam priskirtą dokumentaciją.

Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Rūpinasi vaiko asmens ir jo aplinkos higiena.

Užtikrina Vaikų globos (rūpybos) tarnybos patalpų švarą ir tvarką.

Dalyvauja ugdant vaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius.

Dienos veiklos tarnyba

 

Socialinis darbuotojas

Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas vaikui ir jo šeimai.

Teikia vaikams socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrines paslaugas, vykdo neformalųjį vaikų ugdymą.

Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, sprendžiant vaikų socializacijos problemas.

Organizuoja ir vykdo vaikų palydėjimą bei pavėžėjimą į (iš) tarnybą

Pildo priskirtą dokumentaciją.

Socialinis darbuotojas

Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai.

Teikia asmenims dienos socialinės globos paslaugas Dienos veiklos tarnyboje.

Vykdo paslaugų gavėjų pavėžėjimą į (iš) tarnybą.

Pildo priskirtą dokumentaciją.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai, socialinės rizikos vaikui, socialinės rizikos šeimos vaikui bei vaikui, kuriam reikalingos paslaugos.

Vykdo paslaugų gavėjų maitinimą.

Ugdo bei padeda asmeniui palaikyti socialinius įgūdžius, teikia pagalbą asmens higienos priežiūroje.

Užtikrina ir prižiūri priskirtų patalpų švarą ir tvarką.

Aptarnaujantis ūkio personalas

 

Virėjas

Ruošia maistą šioms paslaugų gavėjų grupėms: Vaikų globos (rūpybos) tarnybos vaikams, Dienos veiklos tarnybos vaikams, Dienos veiklos tarnybos seniems bei suaugusiems asmenims su negalia, Kretingos lopšelio-darželio „Voveraitė“ vaikams.

Sandėlininkas-skalbėjas

Atsako už maisto produktų užsakymą, priėmimą, saugojimą, išdavimą.

Veda maisto produktų sandėlio apskaitos knygą.

Skalbia ir prižiūri rūbus, patalynę, užuolaidas ir kt.

Atsako už dėvėtų rūbų apskaitą.

Valytojas

Valo ir tvarko įstaigos patalpas.

 

Socialinių paslaugų teikėjas-

vairuotojas

Teikia transporto paslaugas neįgaliems asmenims, vežamiems hemodializės procedūrų.

Teikia transporto paslaugas Dienos veiklos tarnyboje paslaugas gaunantiems paslaugų gavėjams.

Teikia transporto paslaugas SPC apgyvendintiems paslaugų gavėjams bei įstaigos darbuotojams vykdantiems priskirtas įvairias funkcijas

Teikia transporto paslaugas Kretingos rajono gyventojams pagal transporto paslaugų teikimo tvarką.

Kiemsargis

Tvarko įstaigos teritoriją ir privažiavimo kelią, futbolo aikštyną.

Prižiūri teritorijos želdinius, juos atnaujina, pjauna žolę, genėja krūmus ir t.t.

Pastatų ir įrenginių priežiūros pagalbinis darbininkas

Atlieka smulkų patalpų, vidaus ir lauko inventoriaus remontą.

Atlieka smulkius santechnikos montavimo ir remonto darbus.

 

Pastatų ir įrenginių priežiūros pagalbinis darbininkas

Atlieka elektros įrenginių ir prietaisų remonto darbus.

Prižiūri įstaigos elektros ūkį.